Wsparcie dla inwestora

 

Miasto Chorzów, na mocy Uchwały NR XLII/759/17 Rady Miasta Chorzów z dnia 26.10.2017 r. w sprawie zwolnienia nieruchomości położonych na terenie miasta Chorzów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis, wprowadziło trzy rodzaje zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, którzy zamierzają rozwijać na terenie miasta swoją działalność.

Rodzaje ulg:

Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1) Nieruchomości położone na terenie miasta Chorzów objęte we władanie w okresie trzech miesięcy poprzedzających złożenie oświadczenia o zamiarze skorzystania ze zwolnienia (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały), na które poniesione zostaną nakłady związane z jej budową, remontem, przebudową, robotami budowlanymi w okresie 12 miesięcy kalendarzowych licząc od dnia nabycia nieruchomości, a ich wielkość wyrażona w kwocie netto będzie wynosiła co najmniej trzykrotną wartość należnego podatku od nieruchomości dotyczącego nieruchomości objętej zwolnieniem i które pozostaną we władaniu nabywcy przez okres 3 lat licząc od daty zakończenia obowiązywania zwolnienia.

2) Nieruchomości położone na terenie miasta Chorzów będące we władaniu przedsiębiorcy, na które w roku poprzedzającym rok podatkowy poniesiono nakłady inwestycyjne związane z budową, remontem, przebudową, robotami budowlanymi w kwocie netto co najmniej 1.000.000,00 zł w przeliczeniu na jeden hektar posiadanej na terenie miasta Chorzów nieruchomości po złożeniu w terminie do dnia 30 listopada roku, w którym będą ponoszone nakłady inwestycyjne oświadczenia o zamiarze skorzystania ze zwolnienia (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały) i które pozostaną we władaniu przez okres 3 lat licząc od daty zakończenia obowiązywania zwolnienia.

3) Nieruchomości położone na terenie miasta Chorzów będące we władaniu przedsiębiorcy, które zostały wykorzystane do zwiększenia zatrudnienia w roku poprzedzającym rok podatkowy o co najmniej 10 nowych pracowników w stosunku do zatrudnienia w roku poprzednim w związku z realizacją nowej inwestycji polegającej na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa albo nabyciu lub rozbudowie przedsiębiorstwa już istniejącego; tworzącej miejsca pracy w dziedzinie produkcji i usług za wyjątkiem handlu przez co rozumie się zatrudnienie nowych pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony po złożeniu w terminie do dnia 30 listopada roku, w którym będzie realizowana nowa inwestycja oświadczenia o zamiarze skorzystania ze zwolnienia (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały); pod warunkiem, że zostanie utrzymana nowa inwestycja i zatrudnienie przez okres 3 lat licząc od daty zakończenia obowiązywania zwolnienia.

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest m.in. brak zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i podatku leśnego, dla których organem podatkowym jest Prezydent Miasta Chorzów oraz zgodne ze stanem faktycznym i prawnym wykazanie nieruchomości  do opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

Zwolnienie od podatku od nieruchomości nie przysługuje przedsiębiorcy w przypadku niezgodnego ze stanem faktycznym i prawnym wykazywania nieruchomości do opodatkowania podatkiem od nieruchomości lub toczącym się postępowaniem w zakresie określenia lub ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości.

W przypadku wystąpienia po stronie przedsiębiorcy podstaw do zwolnienia na mocy § 3 ust. 1 pkt 1, § 4 ust. 1 pkt 1 i § 5 ust. 1 pkt 1 jednocześnie, zwolnienia nie sumują się, zaś przedsiębiorca otrzymuje zwolnienie na najbardziej korzystnych warunkach określonych w § 3 ust. 1 pkt 1, § 4 ust. 1 pkt 1 i § 5 ust. 1 pkt 1 niniejszej uchwały.

 

Ponadto na mocy Uchwały XLV/872/14 Rady Miasta Chorzów z dnia 29 maja 2014 r.  właściciele budynków lub ich części wybudowanych przed 1945 r. położonych na terenie miasta Chorzów, mogą skorzystać ze zwolnienia od podatku od nieruchomości pod warunkiem dokonania w nich renowacji elewacji. Przez renowację elewacji rozumie się odnowę wszystkich elewacji budynku lub co najmniej elewacji frontowej widocznej od strony ulicy. Przez działania określone jako renowacja elewacji uważa się kompleksowe prace remontowe lub restauratorskie, obejmujące całą powierzchnię elewacji wraz z widoczną połacią dachową, takie jak: czyszczenie i uzupełnianie ubytków, całkowitą lub częściową rekonstrukcję zniszczonych elementów wystroju, założenie tynków, malowanie, spoinowanie lica z elementów ceramicznych lub kamiennych, hydrofobizację, renowację stolarki lub ślusarki okiennej i drzwiowej, remont balkonów, tarasów oraz wykuszy wraz z założeniem izolacji, remont dachu polegający na wymianie pokrycia, remont oraz wymianę obróbek blacharskich i orynnowania.

Zwolnienie przysługuje do wysokości podatku od nieruchomości na dany rok podatkowy po uwzględnieniu poniesionych kosztów kwalifikujących się do objęcia zwolnieniem, na okres nie dłuższy niż 3 lata. Utrata prawa do zwolnienia następuje w sytuacji:

a) wykonania renowacji elewacji z pominięciem procedur wynikających z przepisów prawa budowlanego a także budynków lub ich części, na których zostały zainstalowane nośniki informacji wizualnej bez uzyskania w tym zakresie wszelkich pozwoleń przewidzianych prawem,

b) posiadania w okresie obowiązywania zwolnienia co najmniej dwumiesięcznej zwłoki w regulowaniu podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego, dla których organem podatkowym jest Prezydent Miasta Chorzów, liczonej od terminu płatności podatku,

c) postawienia podatnika w stan upadłości,

d) podania nieprawdziwych danych lub niezaktualizowania danych przedkładanych Prezydentowi Miasta Chorzów,

e) naruszenia przez podatnika warunków określonych niniejszą uchwałą.

W celu zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi uzyskania zwolnień w podatku od nieruchomości  poniżej zamieszczamy odnośniki do ww. uchwał: